(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Kelmėje

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Gamink ir BALSUOK
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Bė­gi­mo Grau­ži­kai–Kel­mė nu­ga­lė­to­ja ta­po olim­pie­tė

2014 m. spalio 30 d.
Bė­gi­mo da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į am­žiaus gru­pes. Tarp 1996 me­tais gi­mu­sių ir vy­res­nių mo­te­rų ant­rą ir tre­čią vie­tas, pra­lei­du­sios į prie­kį tik olim­pie­tę, iš­ko­vo­jo Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nės Lau­ra Kas­pu­ty­tė (35:36,9) ir Ka­ro­li­na Moc­kai­ty­tė (36:10,5).
Tarp to pa­ties am­žiaus gru­pės vy­rų bė­gi­kų po T. Rez­gio fi­ni­ša­vo šiau­lie­čiai Jus­ti­nas Kri­ži­naus­kas (28:55,6) ir Rim­gau­das Mor­kū­nas (29:15,0).
Tarp 1997–1998 me­tais gi­musių mer­gi­nų nu­ga­lė­jo kel­miš­kė To­ma...

Kaime jau nėra kam užtverti net tvoros (2)

2014 m. spalio 30 d.
Vai­gu­vos se­niū­ni­jos Vik­rai­čių kai­me (Kelmės r.) gy­ve­nan­tys Ona ir Si­gi­tas Ra­liai dir­ba 38 hek­ta­rus že­mės, lai­ko 13 mel­žia­mų kar­vių. Nors per­dir­bi­mo įmo­nė pa­sta­ruo­ju me­tu 11 cen­tų su­ma­ži­no ža­lia­vi­nio pie­no kai­ną, ūki­nin­kai sa­ko dar iš­gy­ven­sian­tys, nes ūky­je dir­ba pa­tys. Ne­sam­do dar­bi­nin­kų. O ir pa­sam­dy­ti kai­me jau ne­bū­tų ko. Nė­ra kam nė tvo­ros už­tver­ti.Vie­nin­te­lė Onos ir Si­gi­to Ra­lių duk­ra gy­ve­na Vo­kie­ti­jo­je. Šį ru­de­nį tė­vai no­rė­jo ją ap­lan­ky­ti. Ieš­ko­jo žmo­gaus, ku­ris ga­lė­tų...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ki­tų me­tų biu­dže­tas jau pa­reng­tas ir pa­teik­tas Sei­mui svars­ty­ti ir tvir­tin­ti. O po bus įduo­tas vi­sai vals­ty­bei –...

Žurnalistas
Šis klausimas ne retorinis. Po to, kai Anykščių rajono vienas iš seniūnų socialiniame tinkle su gera humoro doze...

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina...

Šiaulių miesto tarybos nariai skaičiuoja balsus, ar galėtų pareikšti nepasitikėjimą miesto merui Justinui Sartauskui. Socialdemokratų...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Trigubas Žarėnų mokyklos jubiliejus (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 28 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Ža­rė­nų mo­kyk­la (Šiau­lių ra­jo­nas) mi­nė­jo tri­gu­bą ju­bi­lie­jų: 100 švie­čiamosios veik­los me­tų, 95 me­tai nuo pra­džios mo­kyk­los įkū­ri­mo ir 25 me­tai, kai, su­de­gus se­na­jai, bu­vo pa­sta­ty­ta da­bar­ti­nė mo­kyk­la.Į prieš 25 me­tus pa­sta­ty­tą Ža­rė­nų mo­kyk­lą praė­ju­sį penk­ta­die­nį rin­ko­si bu­vę ir esa­mi mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­vai.
Šven­tė­je pri­si­min­ta švie­čiamosios veik­los Ža­rė­nuo­se pra­džia, pra­si­dė­ju­si prieš šimt­me­tį.
Pir­ma­sis mo­ky­to­jas Ža­rė­nų apy­lin­kė­se pa­si­ro­dė dar 1912 me­tais –...

Kelmės rajone afrikinio kiaulių maro dar nėra

Krašto žinios
2014 m. spalio 28 d.
Nors Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­tas ne vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis, Kel­mės ra­jo­ne kol kas šios li­gos ži­di­nių neuž­fik­suo­ta. Ta­čiau, pa­sak ra­jo­no žem­dir­bių su­si­rin­ki­me kal­bė­ju­sio Kel­mės ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Vy­tau­to Ši­lei­kos, ne­va­lia pa­mirš­ti su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos, lai­ky­tis bū­ti­nų ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių.
Kel­mės ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Ši­lei­ka...

Mažieji „kūlverstukai“ gyvens šilčiau

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 25 d.
Lapkričio 19-ąją turi baigtis Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio darželio atnaujinimo darbai, kurie pagerino ugdymo įstaigos energetines charakteristikas. Apšiltintas stogas, pakeisti langai ir lauko durys, suremontuoti ventiliacijos kaminėliai ir nuotekų vamzdžiai. Vaikai ir darželio darbuotojai gyvens šilčiau. O Kelmės statybų bendrovė turi darbo.Didžioji lėšų darželio atnaujinimui dalis – 385 tūkstančiai 111 litų gauta kaip Europos parama iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Viešosios paskirties...

Ištikima savo žemės pėdai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ilgus metus Tytuvėnų žemės ūkio mokykloje ir profesinio rengimo centre mokytoja dirbusi Zofija Lebedeva pagal išsilavinimą – mokslinė agronomė ir viešojo administravimo specialistė. Dabar užtarnauto poilsio išėjusi moteris neturi kada liūdėti. Darbo ji suranda bendruomenėje, nes išrinkta jos tijūne, o poilsiauja savo darže, kur džiaugiasi kiekvienu augalu.Tame pačiame Kelmės rajone, Kukečių seniūnijoje, užaugusi Zofija Lebedeva meilę žemei paveldėjo iš tėvų. Vaikystėje jai buvo įprasti kaimo darbai. Kartu su mama eidavo į kolūkį. Namuose tėvams padėdavo darbuotis jų...

Pagerbti gražiausių sodybų šeimininkai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Komisijai vadovavęs rajono vicemeras Kęstutis Bilius, sveikindamas gražiausių sodybų šeimininkus, dėkojo jiems už grožio supratimą ir puoselėjimą. „Po dvejų metų pertraukos vyko apžiūra, iš sodybų aš parsivežiau labai gerus ir gražius pojūčius. Dar kartą įsitikinau, jog Kelmės rajone yra daug labai gražiai, skoningai savo namus, aplinką kuriančių žmonių“, – sakė K. Bilius.
Miestų sodybų ir įmonių kategorijose skirtos trys prizinės vietos, vienkiemių ir gyvenviečių sodybų kategorijose – po dvi pirmąsias vietas ir vieną trečiąją vietą.
Padėkos raštai, gėlės įteiktos visiems apžiūros...

Fotografijų paroda ,, Senasis Užventis ''– duoklė istorinei atminčiai (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ketvirtadienį Užvenčio kraštotyros muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Senasis Užventis“.Metus laiko muziejus iš žmonių rinko senas nuotraukas, sukaupė 265. Didžioji dauguma iš parodoje eksponuojamų nuotraukų – 1930-1960 metais Užvenčio krašte užfiksuotos svarbiausios žmonių gyvenimo akimirkos: vestuvės, krikštynos, laidotuvės, draugai ir mylimieji Ventos fone, buitis, šventės, mokiniai ir mokytojai, jau nebeegzistuojantys meno mėgėjų kolektyvai.Užvenčio kraštotyros muziejaus muziejininkė
Jau daugiau kaip šimtą metų fotografija fiksavo Užvenčio krašto spalvų kaitą...

Pagryžuvyje skraidė aviamodeliukai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Į renginį pakviestas Šiaulių jaunųjų technikų centro, aviamodeliavimo būrelio vadovas Vytautas Steponavičius, mielai priėmė kvietimą sudalyvauti ir pradžiuginti jaunuosius svajotojus ir suaugusius savo gamybos modeliukais.
Dangus niūrokai žvelgė į būrelius traukiančius link kultūros namų, bandė pagąsdinti lietučiu, bet pajutęs, kad neįveiks, nurimo... ir prasidėjo šventė.
Vadovas atsivežė daug maišelių su aviamodeliukų detalėmis, ir mokinukų laukė didelis išbandymas – pačiam susikonstruoti lėktuvėlį, kuris bus reikalingas varžyboms.
Nustebino toks gausus būrys susirinkusių, ne...

Kelmiškiai jau skiepijami nuo gripo (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Pasak L.Balčiūnienės, skiepytis nuo gripo reikėtų dabar, kol dar po vasaros nenusilpusi imuninė sistema. Šiemet prognozuojamas pavojingas, komplikacijų sukeliantis 2009 metais siautęs pandeminis gripas (A(H1 N1).
Suskubti skiepytis reikėtų ir todėl, jog gali neužtekti vakcinos. Medikai nenori vakcinos užsiprašyti per daug, kad neliktų nepanaudota. Nors vakcina galioja 2 – 3 metus, neaišku, kokio tipo gripas gali siausti ateinančiais metais. Todėl gali likti nepanaudota.
Lina BALČIŪNIENĖ – Visuomenės sveikatos biuro...

Minupiškiai tapo mažaisiais ūkininkais

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Mažieji menininkai ne vieną dieną buvo pasinėrę į savo spalvotų fantazijų pasaulį. Piešiniuose tarsi atgimė jų mylimiausi augintiniai ir gyvūnai. Svarbu tai, kad vaikai stengėsi ne tik kuo gražiau nupiešti savo numylėtinius paršelius, triušiukus, šuniukus, arkliukus, viščiukus, žąsiukus, bet ir bandė parodyti, kaip juos augina ir prižiūri.
Centro organizatorė Eurika Drungilienė sakė: „Kadangi kaimo vaikai turi ne tik pramogų, bet ir rimtų pareigų, šių piešimo darbų tikslas buvo propaguoti gyvenimo kaime privalumus, skatinti kaimo vaikus domėtis žemės ūkio veikla.“
„Kelmės krašto“...

Ministerijos atstovus žemdirbiai užvertė klausimais

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Praėjusį antradienį Kelmės rajone lankėsi Žemės ūkio ministerijos viceministrai Saulius Cironka, Albinas Ežerskis ir būrys specialistų.Svečiai, susitikę su rajono vadovais, žemdirbiškų organizacijų atstovais ir žemdirbiais, buvo užversti daugybe klausimų.
Į susitikimą su Žemės ūkio ministerijos atstovais suėję ir suvažiavę žemdirbiai, žemdirbiškų organizacijų atstovai, žemės ūkio produkcijos perdirbėjai ne tik iš Kelmės, bet ir iš aplinkinių Šilalės, Raseinių rajonų, netilpo salėje, kurioje vyksta Tarybos posėdžiai. Dalis žmonių spraudėsi koridoriuje.
Į Kelmės rajoną atvyko Žemės ūkio...

Tytuvėniškiai lankėsi Miastko savivaldybėje

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Į Lenkiją vyko Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas, rajono Savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Petras Krutkevičius, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus vedėja Nijolė Astašauskienė, mokytojas ir verslininkas Gintautas Astašauskas, Tytuvėnų Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis Edmundas Zaleckas, rajono verslininkų asocijacijos valdybos narys Vytautas Sirusas.
Tytuvėnų seniūnija ir Miastko gmina Lenkijoje bendradarbiauja šešti metai. Per tuos metus buvo keičiamasi oficialiomis delegacijomis, kurių tikslas...

Žalpiuose vakarojo trys kartos

Krašto žinios
2014 m. spalio 23 d.
Praėjusį penktadienį Žalpių bendruomenės namuose surengta trijų kartų vakaronė „Rudens žiedų apsupty“. Pašokti, padainuoti, pagroti, papasakoti įdomių tikrų nutikimų ir pasakų susirinko maži, vyresni ir garbingo amžiaus sulaukę žalpiškiai.
Į Žalpių bendruomenės namus penktadienio vakarą rinkosi ir maži, ir jauni, ir vyresni žalpiškiai bei svečiai.
Trijų kartų vakaronė sukvietė žmones pabūti kartu, linksmai, turiningai praleisti laiką.
Vakaronę vedė trijų kartų atstovai: vyresniesiems atstovavo Genovaitė Vasiliauskienė, viduriniajai kartai – Alina Žalandauskienė, o jaunimui – Benas...

ŽINIOS IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

Krašto žinios
2014 m. spalio 23 d.
Sutvarkyta ir aplinka. Išasfaltuota aikštelė prie buvusių kultūros namų. 1975 metais kolūkio pastatyti kultūros namai visiškai atjaunėjo. Dabar čia vyksta bendruomenės renginiai ir šventės, moterų linijinių šokių repeticijos ir kiti užsiėmimai.
Anksčiau bendruomenė rinkdavosi buvusiame kaimo darželyje. Jos poreikiams buvo suremontuota dalis darželio patalpų. Šiuo metu tose patalpose vyksta edukaciniai užsiėmimai. Čia buriasi kaimo audėjos ir kiti auksarankiai amato meistrai.
Mokinių ir suaugusiųjų grupės mokosi kepti duoną, mušti sviestą. Iš Kelmės ir kitų rajonų atvykę vaikai patys...

Pirties Tytuvėnuose reikia ne visiems

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Pasak Tytuvėnų miesto seniūno Romo Čerkausko, pirtyje kas šeštadienį apsilanko maždaug po 30 žmonių. Seniūnas pusiau juokais, pusiau rimtai sakė, jog į pirtį neina tie, kuriems iš tikrųjų reikia praustis. Renkasi mokytojai, medžiotojai – ir garu pasimėgauti, ir pabendrauti.
Tytuvėnų miesto seniūnija yra pirties pastato nuomininkė, už nuomą savininkams sumoka po 600 litų per mėnesį. Išlaikomas ir pirtininko etatas. Pirties išlaikymas per metus kainuoja 15 tūkstančių litų.
„Kažkada tame pačiame pastate yra buvusi buitinio kombinato pirtis. Po...

Policija ruošia žmones tamsiajam metui (6)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Dvi savaites spalio 6 – 19 dienomis Policijos departamento iniciatyva Kelmės policijos komisariato patruliai, rodė sustiprintą dėmesį pėstiesiems, dviratininkams ir vadeliotojams, dalijo atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes, o šiurkščiau pažeidusius Kelių eismo taisykles baudė. Pareigūnai sako, jog eismo dalyviai gerokai sąmoningesni negu prieš penkmetį. Tačiau pažeidėjų vis dar pasitaiko.Kaip informavo Kelmės rajono policijos komisariato patrulių būrio vadas Alvydas Butautas, sustiprinta eismo dalyvių kontrolė vykdyta todėl, kad artėja tamsusis metas...

Ministrai ir mokslininkai diskutavo apie vaikų sveikatą (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kelmėje surengta tradicinė, jau penkioliktoji, mokslinė praktinė konferencija, skirta visuomenės sveikatai. Kadangi šie metai paskelbti Vaikų sveikatos metais, konferencijoje „Vaikų sveikata – šalies sveikatos politikos prioritetas“ skaityti pranešimai apie tai, kas lemia vis blogėjančią Lietuvos vaikų sveikatą ir ką daryti, kad užaugtų nauja sveika karta.Konferencijoje dalyvavo ne tik mokslininkų, bet ir politikų, Prezidentūros, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO), ministerijų, Europos parlamento atstovų.
Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė...

Profesiniu rengimu turėtų rūpintis ir verslininkai

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Rajono Tarybos Švietimo komiteto posėdyje pasiūlyta sudaryti darbo grupę ir išsiaiškinti profesinio rengimo situaciją rajone. Dalis profesijų rengiama Kelmėje, dalis Tytuvėnų skyriuje, Budraičiuose. Politikai baiminasi, kad profesinis rengimas ateityje bus perduotas savivaldybėms. Sukelti visų Tytuvėnų ir Kelmės moksleivių į vieną vietą neįmanoma, nes mokymo bazė yra skirtingose vietose. O faktiškai dviejų mokyklų išlaikymas gali brangiai kainuoti. Profesinio rengimo centro direktorius Sigytas Šlickus ramina, jog apie pokyčius ministerija kol kas nekalba...

Prie solidarumo bėgimo akcijos prisijungė ir kelmiškiai gimnazistai

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis dėkojo gimnazistams, kurie iki baigiamojo renginio daug bėgiojo ir ieškojo galinčiųjų paremti Lietuvos vaikų globos namus, šeimynų vaikus bei vaikus, kurie lankys mokyklą Zambijoje, Mikutos kaime.
„Šiandien ugdysime stiprų kūną, kartu dar labiau sustiprės ir mūsų siela. Gebėjimas dalintis tuo, ką turi, su kitais yra didžiulė garbė. Mūsų surinktos lėšos pasitarnaus kilniam tikslui“, – sakė R. Bielskis. Solidarumo bėgimo akcijos dalyvius sveikino Kelmės rajono vicemeras Kęstutis Bilius, Švietimo...

Panemunės keliu

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Diena pasitaikė graži, saulėta, tad ir nuotaika buvo pakili. Pravažiavus Tytuvėnus, Raseinius, po geros valandos pasiekėme ir Nemuno upę. Taip prasidėjo mūsų pažintis su Panemunės istorinėmis vietomis.
Aplankyti buvo ką: Panemunės pilis, Raudonės, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros, Veliuonos krašto istorijos muziejus, piliakalnių paminklus, kitas lankytinas vietas. Užlipus į bokštų viršūnes, atsiverdavo nuostabus rudeninių šalnų pakastų lapų spalvingumas ir neaprėpiamos dangaus platybės. Diena prabėgo akimirksniu, todėl visko pamatyti, pajausti nebeužteko...

Kražiai įamžinti rezidentų iš Vokietijos kūryboje

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre reziduojantys kompozitoriai pristatė savo baigiamąjį multimedijos kompozicijos projektą.Vaizdą, elektroniką ir kompoziciją kūrė Carlos Andres Rico ir Matti Pakkanen. Atlikėjai: Justinas Mačys (fleita), Ieva Laučkaitė (smuikas), Akvilė Kalinaitė (mecosopranas).Renginį sudarė 3 dalys. Pirmoji ir trečioji vyko lauke, kur ant Kražių kolegijos sienų buvo rodomos vaizdo projekcijos, o languose įsižiebus šviesoms muzikantai atliko lietuvių liaudies dainas primenančias temas. Antroji kūrinio dalis pristatyta salėje.C. A. Rico...

Seminaras Pašilėnuose

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Pašilėniškiai patenkinti, kad seminaras vyko kaime, nereikėjo gyventojams toli važiuoti, norint sužinoti žemės ūkio naujienas. Seminare kalbėta apie ūkio veiklos naudą ir aktualijas, apie mokesčius ir jų apskaitą, darbų saugą, apie įvairias paramas žemdirbiams, apie 2014 -2020 metų perspektyvas.
Konsultantai kvietė iškilus bet kokiems su žemės ūkiu susijusiems klausimams nebijoti kreiptis pagalbos į jų biurą.
Iš seminaro ūkininkai išėjo nešini dalinamąja mokomąja medžiagą kurią dar kartą galės studijuoti namuose, prisėdę po sunkių žemės ūkio darbų.
Dalia VALIENĖcentro veiklos...

Į bulviakasį sugužėjo Pakražančio seniūnijos bendruomenės

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Praėjusį penktadienį Pakražančio kultūros centre į bulviakasį sugužėjo seniūnijos bendruomenės.„Ei, kaimyne, eikš į talką“ – kvietė šventės pavadinimas. Bulves kasti vienam nepriimta nei seniau, nei dabar.
Penktadienio vakaras Pakražančio kultūros centre buvo pilnas bulviakasio talkininkų.
Į šventę „Ei, kaimyne, eikš į talką“ žmonės buvo kviečiami ateiti ne šventiškai apsirengę, bet pasiruošę kasti bulves. Kas to nepadarė, organizatorių buvo apdalytas bent darbinėmis pirštinėmis.
Tiesa, iki bulviakasio renginio dalyviams dar reikėjo gerokai palaukti. Bulves...

Pašalpos prašytoja pripūtė 2,86 promilės (9)

Krašto žinios
2014 m. spalio 16 d.
Tytuvėnų miesto seniūnijoje (Kelmės r.) svarstant pašalpas norinčių gauti žmonių prašymus, nuspręsta patikrinti pašalpų prašytojų blaivumą. Iš devynių socialiai remtinų septyni buvo neblaivūs. Rekordą sumušė moteris, pripūtusi 2,86 promilės.Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje svarstyta, ar visiems, pateikusiems dokumentus gauti pašalpas, jas skirti.
Po to, kai Savivaldybei buvo leista savo nuožiūra spręsti, kam skirti pašalpas, kam ne, seniūnijose sudarytos komisijos kas ketvirtį kviečiasi pašalpų prašytojus ir svarsto, ar tikrai jiems reikalinga pašalpa.
Į pastarąjį posėdį buvo pakviesti devyni...

Filme apie Donelaitį atgijo XVIII amžiaus kostiumai

Krašto žinios
2014 m. spalio 16 d.

Į filmo apie Donelaitį pristatymą Kelmės mažajame teatre susirinko pilnutėlė salė žiūrovų.
Filmo dokumentinių scenų režisierius, Kristijoną Donelaitį įkūnijęs Ramūnas Abukevičius prieš filmo peržiūrą sakė, jog Donelaitį mes labiausiai pažįstame kaip „Metų“ autorių. Bet jam atrodo, jog amžininkai jį pažinojo kiek kitokį. Tą, kitokį Donelaitį, skaitydamas įvairius išlikusius jo įrašus, užrašus, laiškus, R. Abukevičius ir pabandė sudėlioti.
Į kelmiškius kreipėsi pats lietuvių literatūros klasikas, pastorius, barometrų ir muzikos instrumentų meistras jį įkūnijusio Ramūno Abukevičiaus lūpomis.
Tarytum...

Dienos populiariausi

Sportas

Bė­gi­mo da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į am­žiaus gru­pes. Tarp 1996 me­tais gi­mu­sių ir vy­res­nių mo­te­rų ant­rą ir tre­čią vie­tas...

Keturi kampai

Mo­li­niai in­dai šiau­lie­tei ke­ra­mi­kei Li­nai Damb­raus­kai­tei-Oža­lei – kaip vai­kai, kiek­vie­ną rei­kia ap­čiu­pi­nė­ti...

Centas prie cento

Šiau­lių už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Pla­me­ga“ mi­ni veik­los dvi­de­šimt­me­tį. Įmo­nės iš­ta­kos – „Šiau­lių tau­ro“ te­le­vi­zo­rių...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pilotas, skraidymo instruktorius Arūnas Rupkus suteikia žmonėms sparnus. Šiemet išmokti skraidyti panoro ir 71-erių ūkininkas, ir...

Aktorei Rasai Samuolytei šiandienos teatre svarbiausia kontaktas su žiūrovu, pjese, autoriumi, šia diena. „Jei esi atviras...

Viena seniausių ir didžiausių Kanarų salų Gran Kanarija kartais vadinama miniatiūriniu kontinentu. Tačiau pabuvus Atlanto paplūdimiuose, kur...

42 dienos kelyje, iš jų 33 minta dviračiu, vidutiniškai 165 km kasdien, kad nuvažiuotų 5467 kilometrus aplink Baltijos jūrą. Šiaulietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai