(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Savaitės rubrikos

Rajonų naujienos

Orai Kelmėje

Šiaulių televizijos žinios

2014-04-17

2014-04-16

Konkursai

Raimundas TIŠKEVIČIUS, UAB „Joniškio vandenys“ direktorius
GAMINK ir balsuok
Raimundas TIŠKEVIČIUS, UAB „Joniškio vandenys“ direktorius
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Velykos – naujuose namuose (1)

2014 m. balandžio 19 d.
Grim­zių kai­me gy­ve­nan­ti Gra­ži­na Ma­li­šaus­kie­nė su vy­ru Zig­man­tu ir gau­sia šei­my­na praė­ju­sių me­tų va­sa­rio 17-ąją ki­lus gais­rui ne­te­ko na­mų ir vi­so per il­gus me­tus už­gy­ven­to tur­to.Da­bar, kai ar­tė­ja Ve­ly­kos, švie­su ir šil­ta ne tik lau­ke, bet ir nau­juo­se pa­de­gė­lių na­muo­se, iš­ki­lu­siuo­se ant bu­vu­sių­jų pa­ma­tų.„Žmo­nių ge­ru­mas yra be­ri­bis. Ne­lai­mei iš­ti­kus mums pa­dė­jo ir pa­tys ar­ti­miau­si, ir vi­sai ne­pa­žįs­ta­mi. Jei ga­lė­čiau, vi­siems ran­kas iš­bu­čiuo­čiau“, – sa­kė Gra­ži­na Ma­li­šaus­kie­nė...

Aplinkos ministras klausė: „Kuo aš jums galiu padėti?“

2014 m. balandžio 19 d.
Kel­mė­je lan­kė­si ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir jo pa­va­duo­to­jas Al­man­tas Pet­kus.Jie su­si­ti­ko su Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais. Vė­liau lan­kė­si Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re, kur bend­ra­vo su ke­lias­de­šimt ra­jo­no vers­li­nin­kų.Pa­va­ka­rę Kel­mės kul­tū­ros cent­re mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai su­si­ti­ko su ne­gau­siai su­si­rin­ku­sia mies­to vi­suo­me­ne.Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas...

Velykos – šventė. Tik kokia?

2014 m. balandžio 19 d.
Ar­tė­jan­čių šven­tų Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se „Kel­mės kraš­to“ red­ko­le­gi­jos na­rė, Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė svars­tė, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ši pa­va­sa­rio šven­tė, kaip že­mės pa­bu­di­mą su­tik­da­vo se­no­vės lie­tu­viai.Nors tra­di­ci­jas kei­čia lai­kas, nuo Ve­ly­kų es­mės ir pra­smės, pa­sak D. Žal­pie­nės, per­ne­lyg nu­tol­ti ne­ga­li­ma. Ve­ly­kų pa­pro­čiai ir apei­gos skir­ti tam, kad ru­de­nį su­lauk­tu­me ge­ro der­liaus.
Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė, kal­bė­da­ma apie šven­tes, tvir­ti­no, jog...

„Tu dainelių gražumelis“

2014 m. balandžio 19 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je skam­bė­jo že­mai­tiš­kos ir aukš­tai­tiš­kos dai­nos – ant­rus me­tus ra­jo­no moks­lei­viai var­žė­si tar­mi­nių dai­nų kon­kur­se „Tų dai­ne­lių gra­žu­me­lis“.Kon­kur­so lau­rea­tai at­li­ko ir že­mai­čių, ir dzū­kų kraš­to dai­nas.

Ra­jo­no moks­lei­vius, su­si­rin­ku­sius į tar­mi­nių dai­nų kon­kur­są „Tų dai­ne­lių gra­žu­me­lis“ Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, že­mai­tiš­kai pa­svei­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ge­nė Pul­kie­nė...

Nauja programa netinka nei žemdirbiams, nei bitininkams

2014 m. balandžio 19 d.
Ūki­nin­kai, žem­dir­biai, nau­do­jan­tys che­mi­nes prie­mo­nes, li­kus dviem die­noms iki nu­ma­ty­to pa­sė­lių purš­ki­mo pri­va­lės elekt­ro­ni­nė­je in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je nurodyti pla­nuo­ja­mo purš­ki­mo da­tą, lai­ką (pra­džią ir pa­bai­gą), vie­tą, že­mės ūkių naud­me­nų ir au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­to pa­va­di­ni­mą. Bi­čių lai­ky­to­jams, ku­rie lai­ko bi­tes 2,5 ki­lo­met­ro at­stu­mu nuo purš­kia­mo plo­to, ne­del­siant bus iš­siun­čia­ma trum­po­ji ži­nu­tė.Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Rim­kus sa­kė, jog...

Už­ven­tiš­kiai su­kli­ja­vo mar­gu­tį mil­ži­ną

2014 m. balandžio 19 d.
Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ras kar­tu su Už­ven­čio mies­to bib­lio­te­ka ini­ci­ja­vo se­niū­ni­jos vai­kų da­ly­va­vi­mą „Nai­sių va­sa­ros“ kon­kur­se „Vai­kų Ve­ly­kė­lės-2014“.
Šiuo ren­gi­niu su­si­do­mė­jo Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Da­nu­tė Iva­naus­kie­nė, Edi­ta Ang­lic­kie­nė, Oti­li­ja Nor­vi­lie­nė, Edi­ta Kaz­laus­kie­nė, Gra­ži­na Ja­nuš­kie­nė, su sa­vo auk­lė­ti­niais jos at­vy­ko į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą.
Edu­ka­ci­nė­je pa­mo­kė­lė­je „Mar­gi mar­gu­čių raš­tai“ moks­lei­vius Už­ven­čio...

Dienos žiniosDaugiau

Ketvirtadienį Seimas, priimdamas Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą ir lydimuosius kitus teisės aktus, sukūrė teisinį pagrindą eurui...

Lietuvos mokytojai skundžiasi mokykloje negaunantys pakankamo darbo krūvio, kartu – ir orių atlyginimų. Todėl pedagogams...

Lietuva siekia įsivesti eurą nuo 2015 m. sausio 1-osios ELTA nuotr.
Pasak jo, masiškai lietuviškas eurų monetas planuojama...

Žemės ūkio ministerija, siekdama suvienodinti parduodamų žemės plotų iki 4 arų kainos nustatymą bei sumažinti pirkėjų pasipiktinimą dėl ilgai...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Lau­ry­nas R. Mi­se­vi­čius – spe­cia­liai „Šiau­lių kraš­tui“ iš JAV
Ne vie­ną­syk Lie­tu­vo­je te­ko gir­dė­ti sa­kant, kad Ko­vo...

Žem­dir­biai po Ve­ly­kų ra­gi­na­mi vyk­ti į pi­ke­tą prie Sei­mo – kur ga­li bū­ti priim­tas žem­dir­biams ne­pa­lan­kus že­mės...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Trigrašio nevertos ambicijos – mokyklos be langų
Šiaulių miesto tarybos opozicija surengė pirmą „ambicingą spektaklį“ – farsu pavertė...

Sveikatos ministras padarė atradimą – medikai dirba keliais etatais, vidutiniškai 3 -7 darbo vietose! Maža to, taip daug...

Mokesčių sistema Lietuvoje kuriama jau daugiau nei 20 metų ir, reikia pripažinti, yra įgavusi tam tikrą logiką. Ji gali patikti...

Žiūrint per Lietuvos televiziją į prezidento rinkimų kampaniją ir norinčių būti prezidentais kalbas bei elgesį, kyla klausimas: ar tik kai...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Sezono atidarymui – kūrybinės dirbtuvės ir paroda

Afiša
2014 m. balandžio 18 d.
Parodos atidaryme dalyvavo autorė. Jauna, 1984 metais gimusi, iš Raseinių krašto kilusi tapytoja dabar gyvena ir kuria Vilniuje. Dar studijų metais Vilniaus dailės akademijoje E. Karpavičiūtė įsiliejo į Lietuvos meninį gyvenimą ir jame aktyviai dalyvauja.
Meno kritikų vertinimu, dailininkė išsiskiria savo mąslumu ir filosofiniu nusiteikimu. Pagrindinis jos kūrybinių tyrinėjimų objektas – žmogiškosios patirtys. Neapsiribodama paviršiniu reiškinių perteikimu, tapytoja abejoja jų regimaisiais pavidalais, gilinasi į už jų slypinčią reikšmę, kelia klausimus apie jų prigimtį...

Seniūnija palaidojo pražudytą naujagimę (4)

Teisėtvarka
2014 m. balandžio 17 d.
Praėjusią savaitę Pakražančio (Kelmės r.) kapinėse seniūnija palaidojo pražudytą naujagimę. Ekspertai, nustatę, jog mergaitė gimė išnešiota ir gyva, bet mirė nukraujavusi, atidavė jos kūną artimiesiems palaidoti.Kūdikį į paskutinę kelionę palydėjo ir nužudymu įtariamos moters sugyventinio, kuris galimai yra mažylės tėvas, artimieji.
Kaip jau rašyta „Šiaulių krašte“, sausio 9-osios rytą Pakražančio seniūnijos Kušleikių kaime šalia sodybos esančioje dirvoje rastas kūdikio kūnelis, pridengtas bulvių lupenomis.
Įtarta, jog kūdikį galimai pagimdė ir pražūčiai paliko neįgali 34 metų moteris, kuri anksčiau...

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras – geriausias Lietuvoje

Krašto žinios
2014 m. balandžio 17 d.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrui, įsikūrusiam buvusioje Kražių kolegijoje, įteikta Kultūros ministerijos premija kaip geriausiam 2013 metų II kategorijos kultūros centrui Lietuvoje.Kražiuose rengiami tarptautiniai festivaliai, Grigališkojo choralo mokymai, intensyvūs operos kūrėjų ir atlikėjų kursai, posėdžiauja Vilniaus universiteto senatas. Jaunas centro kolektyvas nepamiršta buvusios Kražių šlovės, stengiasi ją sugrąžinti, kuria ir naujas tradicijas.
Kolektyvą sveikindama Kultūros ministerijos Regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė prisiminė tuos...

Šaukėnuose – sakralinio meno paroda

Afiša
2014 m. balandžio 15 d.
Eksponuojamos 25 šventųjų skulptūrėlės, nemažai įvairiais metais išleistų maldaknygių, paveikslų religine tematika, ikonų, religinio turinio leidinių.
Šaukėnų kraštotyros muziejaus muziejininkė Elena Burdulienė išsamiai papasakojo apie daugelį parodos eksponatų.
Didele brangenybe E. Burdulienė vadino 1382 metais tapyto šventos Paulinos paveikslo reprodukciją.
Maldynai išleisti įvairiais metais, skirtingais rašmenimis. Eksponuojamas maldynėlis, kurį sudarė laisvės netekęs žmogus.
Leidinių religine tematika, išleistų praėjusiame amžiuje ir seniau, muziejininkei...

Traukiasi Kelmės rajono mokyklos (3)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 15 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Mažės klasių komplektų
Ateinančiais mokslo metais numatoma po 1 komplektą mažinti Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kelmės „Aukuro“, Elvyravos, Liolių, Mockaičių pagrindinėse mokyklose ir Kelmės specialiojoje mokyklose.
Vienu komplektu numatoma didinti Kražių gimnazijos klasių komplektų skaičių. Komplektų skaičius rajono mokyklose bus tikslinimas rugpjūčio mėnesio rajono Tarybos posėdyje.
Mažinant klasių komplektų skaičių ir didinant mokinių skaičių klasėse, rajone sumažėja penkiais klasių komplektais. Motyvuojama tuo, kad bus...

Motociklininkai pradėjo sezoną

Krašto žinios
2014 m. balandžio 15 d.
Prieš treniruotę motociklininkai susirinko į Kelmę, Atgimimo aikštę. Ilgametis klubo vadovas Romas Ridikas sakė, jog sezonas beveik ir nebuvo nutrūkęs, varžybos nevyko apie mėnesį, per didžiuosius šalčius.
Kelmės motoklube „Sphagnum“ yra daugiau kaip dvi dešimtys aktyvių, turinčių motociklus narių. Tačiau Lietuvos motokroso čempionate dalyvaus tik penki kelmiškiai, „Sphagnum“ atstovai. Jėgas motociklininkai išbandys keturiuose čempionato, penkiuose Lietuvos taurės etapuose, kitose tradicinėse varžybose.
Motociklininkus ir jų techniką prieš sezono...

Kražiškiai pagerbė iškilų kraštietį

Krašto žinios
2014 m. balandžio 15 d.
Jubiliatui juostą užrišo rajono meras Vaclovas Andrulis, duonos kepalą su mažais kepalėliais įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius.
M. Michelbertas dėkojo už netikėtą sveikinimą. Mat buvęs kaip svečias pakviestas į renginį – Kultūros premijos įteikimą praėjusiais metais II kategorijos geriausiojo vardą pelniusiam Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrui.
„Jei apie kiekvienus savo gyvenimo metus bent po tris minutes kalbėčiau, įsivaizduojate, kiek užtrukčiau. Prieš porą metų išėjau į pensiją, nebedirbu, bet vis...

Valdžia pažėrė džiugių naujienų, kelmiškiai – klausimų (3)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Rajono vadovai ir Tarybos nariai šį mėnesį susitinka su rajono gyventojais. Į susitikimą Kelmės kultūros centre atėję kelmiškiai kėlė miestui svarbias šiukšlynų, šilumos kainų, mokesčių už daugiabučių administravimą, automobiliais užgrūstų daugiabučių kiemų ir kitus klausimus.Rajono meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė, jog rajono Taryba praėjusiais metais priėmė apie 500 sprendimų. Sparčiai vyksta ir praktiniai darbai. Vykdomi vandentvarkos projektai. Renovuojami daugiabučiai. Pagaliau užbaigta strigusi „Aukuro“ mokyklos renovacija. Atnaujinamas Kelmės kultūros...

95 metai – kaip viena diena

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Vasarą Tytuvėnuose, Maironio gatvėje prie dailaus balto namelio, dažnai galima pamatyti močiutę, pasiramsčiuojančią lazdele ir ravinčią savo gėlynus. Prašalaitis niekuomet nepasakys, kad šiai močiutei 95-eri. Tokį jubiliejų šiemet kovo 10 dieną atšventė Elena Budzinauskienė.Tytuvėnų seniūnas
Elena Budzinauskienė gimė 1919 metais Kuršių kaime, šalia Tytuvėnų, Zofijos ir Rapolo Vaitkų šeimoje. Vaitkai susilaukė trijų sūnų ir dukters Elenos.
Visi trys Elenos broliai anksti paliko tėvų namus. Vyresnysis brolis baigė karininkų mokyklą ir gyveno Kaune. Kitas brolis įgijo...

Ar apsimoka pirkti ,,pigiau“?

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Balandžio 3 dieną apie 14 valandą Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad miesto centre vaikštinėja tamsaus gymio pilietis, kuris siūlo praeiviams pirkti žiūronus.
Policijos pareigūnai, nuvykę į įvykio vietą, išsiaiškino, kad vyriškis tikrai pardavinėja žiūronus, tačiau neturi leidimo prekiauti ir prekių įsigijimo dokumentų.
Prekiautojas buvo pristatytas į policijos komisariatą, asmens tapatybei nustatyti. Paaiškėjo, kad tai Slovakijos respublikos pilietis M. S., gimęs 1954...

Trigubos pavasario sutiktuvės

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
„Kelmės krašto“ redkolegijos narys
„Kaip pasiklosi, taip išmiegosi“ byloja lietuvių patarlė. Psichologai taip pat sako, kad labai svarbu gyvenime žmogaus nusiteikimas. Kai tinkamai susitelki, aiškūs atsakymai galvoje susiguldo į rūpimus klausimus, darbai žymiai sparčiau einasi ir sėkmė visur lydi.
Kad gyvenimas geriau klotųsi, tam tikrais laikotarpiais švenčiamos kalendorinės šventės. Mokslininkai jau ištyrė, kad žmogui būtina didelė šventė bent kas pusantro mėnesio.
Nūnai švenčių lyg ir netrūksta, bet ar visos jos sutelkia žmones geresniam gyvenimui?...

Ten, kur pavasaris...

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Tytuvėnų gimnazijos moksleivis
Pagauti laimės akimirką– Alio?
– Sveikas. Gal pačiuožinėjam?
– Kad ne...
– Užsiėmęs?
– Prie „PC“.
– A...Turi kažką naujo?
– Nieko ypatingo, „Mass Effect 3“ ...
– Tai gal tu jau „nusileisk“ iš to kosmoso, „nulipk“ nuo kompiuterio ir išnešk savo kailį į kiemą prasivėdinti?
– OK. Įveiksiu šitą lygį ir ateisiu...
– Laukiu!
Lėtai pajudinu sustingusius kojų pirštus, ištiesiu nugarą, užmerkiu akis ir išsidrebiu kėdėje... Net nepajutau, kaip visa diena prabėgo.
–...

Mockaičiuose – „Kaimiško teatro akimirkos“

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Praėjusį penktadienį Mockaičiuose surengtas vakaras ,,Kaimiško teatro akimirkos“.
Prisirinko pilna salė ne tik vietinių, bet ir kiaunoriškių, pašiaušiškių. Renginyje dalyvavo ,,Antašavos panos“ – dvi humoristės iš Kupiškio rajono Antašavos kaimo (Ona ir Vanda). Savo humoristiniais pasakojimais jos pradėjo renginį.
Mockaičių dramos kolektyvas susirinkusiesiems dovanojo premjerą – spektaklį ,,Kai atsarga daro gėdą“ (pagal Kazį Binkį).
Išgirdusi, kad Francijoje prasidėjo karas, ponia Krimslienė su vyru išleido visus pinigus: prisipirko įvairiausių, kaip...

Tarybos nariai ne viską rado 112 puslapių ataskaitoje (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Rajono Tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pateikė 112 puslapių metinę ataskaitą. Joje apžvelgtas visų Savivaldybės skyrių ir visų sričių darbas. Tačiau kai kurie Tarybos nariai pasigedo informacijos jiems rūpimais klausimais. O daugiausia diskusijų sulaukė ankstesnio direktoriaus atlikta Savivaldybės administracijos reforma.Savo ataskaitą Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė parengė sudėjusi informaciją apie visų skyrių nuveiktus darbus. Su 112 puslapių ataskaita Tarybos nariai galėjo susipažinti prieš posėdį. Todėl...

Tytuvėnų piligrimų centro šventėje skambėjo vargonai

Krašto žinios
2014 m. balandžio 12 d.
Tytuvėnų piligrimų centras ekskursija, edukaciniu mokymu, vargonų koncertu minėjo šešerių veiklos metų sukaktį. Viešoji įstaiga, įkurta 2008 – aisiais, veiklos pradžioje neturėjo nei patalpų, nei kompiuterinės įrangos.Per neilgą laikotarpį centras rūpinosi projektu, pagal kurį Tytuvėnų bernardinų vienuolynas pritaikomas turizmo reikmėms. Baigiami pakeisti bažnyčios stogai, restauruojamas eksterjeras, po 2012 metais įvykusio gaisro atstatomas vienuolyno pastatas.
Tytuvėnų piligrimų centras savo lankytojams siūlo ne vieną edukacinę programą, ekskursijas po bažnyčią ir...

Senelių namų gyventojai kuria gražius darbus

Keturi kampai
2014 m. balandžio 10 d.
Liolių socialinės globos namuose (Kelmės rajonas), populiariai vadinamuose Senelių namuose, tarp netoli šimto gyventojų yra ir ne vienas gražių darbų kūrėjas: yra mezgančių, pinančių pintines, siuvinėjančių.2012 metų pabaigoje, Lioliuose pradėjus veikti Dienos socialinės globos padaliniui, atsirado galimybė organizuoti įvairius užsiėmimus, per kuriuos mokoma rankdarbių, siuvinėjimo ir siuvimo, floristikos paslapčių. Šiuo metu Liolių socialinės globos namų gyventojai jau ruošiasi artėjančioms Velykoms.
Įvairius užsiėmimus Liolių socialinės globos namų Dienos globos padalinyje...

Ūkininkas nepasitiki gyvulių supirkėjais

Krašto žinios
2014 m. balandžio 10 d.
Į Kražių seniūniją iš Panevėžio krašto atvykęs gyvulių supirkėjas grįžo tuščiu furgonu. Ūkininkai jam nepardavė savo jaučių, nes bijojo būti apmulkinti.Į redakciją paskambinęs ūkininkas iš Kražių seniūnijos piktinosi, jog gyvulių supirkėjai mulkina kaimo gyventojus. Pas jo draugą atvažiavo gyvulių supirkėjas iš Panevėžio krašto. Jį surado pagal skelbimą laikraštyje. Tačiau draugo jaučiai buvę per maži – neatitiko svorio kategorijos.
Todėl draugas paskambinęs jam – gal norįs parduoti savo jaučius, jeigu jau supirkėjas ir furgonas atvažiavo į kaimą.
Ūkininkas pasakojo sutikęs, kad supirkėjas...

Fotografijų paroda – „Impresijų krūvelė“

Afiša
2014 m. balandžio 8 d.
Trijose dešimtyse darbų – emocijos, vidiniai išgyvenimai. Šalia nuotraukų – ir žinomų rašytojų, ir pačios autorės mintys.
Urtė Kazakevičienė paaiškino, kodėl savo darbų parodą pavadino „Impresijų krūvelė“. Gal atsitiktinai, o gal ir vieno mėgstamiausių savo rašytojų Romualdo Granausko apsakyme „Žodžio glostymas“ radusi idealiai parodai tikusį pavadinimą.
Pats esė žanras, rašytojo teigimu, turi savo kanonus. Tik vieni mūsų eseistai nenutuokia juos esant, o kiti mano, kad privalu jų laikytis. Dabartinis žanrų sumaišymas ir susimaišymas, leidžiąs rašyti, kas ant seilės užeina, todėl...

Tytuvėnų piligrimų centro šventėje skambėjo vargonai

Krašto žinios
2014 m. balandžio 8 d.
Tytuvėnų piligrimų centras ekskursija, edukaciniu mokymu, vargonų koncertu minėjo šešerių veiklos metų sukaktį. Viešoji įstaiga, įkurta 2008 – aisiais, veiklos pradžioje neturėjo nei patalpų, nei kompiuterinės įrangos.Per neilgą laikotarpį centras rūpinosi projektu, pagal kurį Tytuvėnų bernardinų vienuolynas pritaikomas turizmo reikmėms. Baigiami pakeisti bažnyčios stogai, restauruojamas eksterjeras, po 2012 metais įvykusio gaisro atstatomas vienuolyno pastatas.
Tytuvėnų piligrimų centras savo lankytojams siūlo ne vieną edukacinę programą, ekskursijas po bažnyčią ir...

Ne­dar­bas vėl au­gi­na pa­šal­pi­nin­kų kar­tą (4)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 5 d.
Socialinių problemų Kelmės rajone su žiburiu ieškoti nereikia. Didelis nedarbas, auganti nebe pirmoji pašalpininkų karta, perpildytos globos įstaigos.Kelmėje pirmą kartą posėdžiavęs Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas, socialinės apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis bandė aiškintis, kokie socialiniai rūpesčiai rajonui yra sunkiausi, kaip palengvinti savivaldybėms tenkančią naštą.
Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė pasidžiaugė, jog apie socialines problemas komiteto nariai gali susipažinti tiesiogiai, pabendravę su...

Tauta išsigimsta, keisdama prigimtinius pripratus (14)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 5 d.
Kovo 20-ąją, kai šventėme pavasario lygiadienį ir Žemės dieną, „Kelmės krašto“ redkolegijos narys ūkininkas Marijus Čekavičius ant netoli Pašilės esančios Vyšnių aukštumos užkūrė laužą ir šventė Naujuosius metus. Būtent tą dieną pagal Didžiųjų leatų (lietuvių) žynių kalendorių prasidėjo 2014-ieji – Koduotosios zylės arba Tutučio metai. Tai Perėjos arba Permainų metai.Marijus Čekavičius tiki, jog senovės žyniai numatė tautos ateitį ir jų pranašystės pildosi. 2013-ieji buvo Varno metai. Iki šiol išlikęs tikėjimas, jog varna įspėja apie negandą, pavojų, nelaimę, ragina užbėgti jai už akių ir skatina pasipriešinti, apsiginti...

Dienos populiariausi

Velykos – naujuose namuose (1)

2014 m. balandžio 19 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Pas­ku­ti­nia­me, dve­je­tų, su­si­ti­ki­me 18-me­tės lie­tu­vės Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė ir Ag­nė Če­pe­ly­tė 6:0, 6:2 nu­ga­lė­jo 16...

Keturi kampai

Šiaulietis Antanas Gedvilas, tarp velykinių dekoracijų pasigedęs dvasingesnių dalykų, sukūrė sakralinį darbą „Via Dolorosa“ – išvertus iš lotynų kalbos...

Atolankos

Naisiuose (Šiaulių rajonas) Baltų dievų muziejus atidarytas lankytojams 2012 metų vasarą. Nors čia ir žiemą netrūksta lankytojų, atvykstančių autobusais...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kel­miš­kis Ma­rius Ba­jo­rū­nas kiau­ši­nius mar­gi­na grąž­tu su odon­to­lo­gi­niais ant­ga­liais: gra­vi­ruo­ja nuo pa­sa­kų...

Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ug­nė Vai­nei­kie­nė sa­vo auk­lė­ti­nius mo­ko...

„Iš­gir­dę gau­džiant Ve­ly­kų var­pams už­mirš­kit že­miš­kus var­gus, at­va­žiuo­kit pa­links­min­ti mūs“, – taip lin­ki­ma vie­na­me iš...

Radviliškio rajone, Baisogaloje, veikiančio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Gyvulininkystės instituto teritorijoje...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Šiaulių miesto savivaldybėje sklando idėja atkurti uždarą centrinę miesto aikštę. Bet uždarius dviejų gatvių atkarpas, neliktų privažiavimo prie...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai