(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Kelmėje

Konkursai

Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Gamink ir BALSUOK
Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gaisrus gesindavo moksleiviai ir jaunimas

2015 m. kovo 5 d.
Penk­ta­die­nį, Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės gy­ny­bos die­nos iš­va­ka­rė­se, Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je pir­mą kar­tą su­reng­ta pa­ro­da ci­vi­li­nės sau­gos te­ma.Pa­ro­do­je – ir Kel­mės ug­nia­ge­sių is­to­ri­ja, ir ta­ry­bi­nių lai­kų, ir šiuo­lai­ki­nės mo­der­nios ci­vi­li­nės sau­gos prie­mo­nės.
Kel­mė­je su­reng­to­je pa­ro­do­je ci­vi­li­nės sau­gos te­ma Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va pa­sa­ko­jo, kas žmo­nių sau­gu­mu Kel­mė­je rū­pi­no­si prieš­ka­riu, iki 1931 me­tų.
„Ži­no­ma, kel­miš­kių sau­gu­mu...

Mokyklų naujienosDaugiau

Vik­to­ri­no­je da­ly­va­vo Ge­gu­žių ir „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jų, Lie­po­rių gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Ši­lė­nų mo­kyk­los...

Dau­giau nei dvi va­lan­das tru­kęs pa­si­ro­dy­mas su­ža­vė­jo ir ori­gi­na­lu­mu, ir vai­dy­ba. Čia bu­vo ga­li­ma...

Bu­vo ne­pa­mirš­ti ir žiū­ro­vai, jų lau­kė pa­slap­tin­gas gaub­tas su pri­zais, po ku­riuo slė­pė­si Lie­tu­vos vė­lia­va bei ki­ti...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Dar dvi sa­vai­tes gy­ven­sim rin­ki­mų te­mo­mis. Pir­ma­sis tu­ras sa­ko – li­be­ra­lai ant ban­gos. Ne­ga­li su tuo...

Kur srau­tas jau­nų žmo­nių stai­ga din­go? Ir ne tik iš Šiau­lių.
Tūks­tant­me­čio (Mil­len­nial) kar­tos, gi­mu­sios 1982–2005...

Tuš­čiai kal­bė­ti – ne vien po­li­ti­kų po­lin­kis, bet ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Nors ir vie­ni, ir ki­ti tu­ri pa­rei­gą ne­slėp­ti...

Eu­ro­pos čem­pio­nas
Nuo se­no Ža­ga­rė gar­sė­jo žir­gais. Vi­si pri­si­mins žir­gy­ną. Bet apie tai gal pa­pa­sa­kos...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kel­mė­je pe­čius su­rė­mė so­cial­de­mok­ra­tai ir "vals­tie­čiai" (6)

Krašto žinios
2015 m. kovo 3 d.
Kel­mės ra­jo­ne dau­giau­sia rin­kė­jų bal­sų pel­nė da­bar val­dan­čio­joje koa­li­ci­jo­je do­mi­nuo­jan­tys so­cial­de­mok­ra­tai. Tik vie­nu man­da­tu ma­žiau ga­vo ir di­džiau­sią pa­žan­gą, pel­ny­da­ma dviem man­da­tais dau­giau ne­gu 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, pa­da­rė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.Šių dvie­jų par­ti­jų iš­kel­ti kan­di­da­tai į me­rus rung­sis ant­ra­ja­me tu­re.Kel­mės ra­jo­ne kan­di­da­tus į me­rus bu­vo iš­kė­lu­sios še­šios par­ti­jos. Ta­čiau praė­ju­sį sek­ma­die­nį nė vie­nas iš kan­di­da­tų ne­su­rin­ko dau­giau...

„Mano Dievas – valstybė ir tautybė“ (1)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Dau­giau kaip 40 me­tų me­di­kės dar­bui ati­da­vu­si ty­tu­vė­niš­kė Emi­li­ja Ru­dze­vi­čie­nė sa­ko nie­kuo­met ne­prik­lau­siu­si jo­kioms par­ti­joms, nes gy­dy­ti li­go­nių pa­gal par­tiš­ku­mą nei­šei­na.Vals­ty­bė ir tau­ty­bė, lie­tu­vio iden­ti­te­tas, są­ži­nė ir do­ra, jos ma­ny­mu, pa­čios svar­biau­sios ver­ty­bės. Jei su jo­mis ne­pra­si­len­ki, gy­ve­ni­me nie­kam ne­pa­da­rai blo­go.Po­nia Emi­li­ja ir kaip me­di­kė, ir kaip vi­suo­me­ni­nin­kė Ty­tu­vė­nų kraš­to žmo­nėms yra pa­da­riu­si la­bai daug ge­ro.Nors sa­ko­ma, jog...

Nepanaudotas kelių priežiūros lėšas teko grąžinti (8)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Kaz­laus­kas su­pa­žin­di­no, kaip praė­ju­siais me­tais ra­jo­ne pa­nau­do­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. La­biau­siai Ta­ry­bos na­riams kliu­vo tai, kad 170 tūks­tan­čių li­tų taip ir ne­su­ge­bė­ta pa­nau­do­ti ir juos te­ko grą­žin­ti.
In­for­ma­ci­ją apie Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mą 2014 me­tais pri­sta­tė Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos...

„Šimtakojis“ sukvietė vaidinančius vaikus ir jaunimą

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Spek­tak­lius ap­žiū­ro­je-šven­tė­je vai­di­no Lio­lių, Už­ven­čio, Šau­kė­nų, Pak­ra­žan­čio, Kra­žių jau­nie­ji ar­tis­tai. Be nu­ga­lė­to­jų iš Kra­žių at­vy­ko vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas, pa­ro­dęs Ilo­nos Bumb­laus­kie­nės „Pa­sa­ką apie na­mus“, re­ži­suo­tą J. San­kaus­kie­nės.
Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos bū­re­lis „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė Ona Gra­nic­kie­nė) vai­di­no Vy­tau­tės Ži­lins­kai­tės pje­sę-pa­sa­ką „Pas­ku­ti­nė la­pė“. Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro dra­mos bū­re­lis (re­ži­sie­rė So­fi­ja Bla­žie­nė) at­ve­žė ins­ce­ni­za­ci­ją „Grei­to­ji pa­gal­ba“...

Iš kartos į kartą – ir amatininkai, ir kūrėjai (1)

Keturi kampai
2015 m. vasario 26 d.
Spau­džių kai­me (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Zo­sė Ei­nin­gie­nė – siu­vė­ja ir siu­vi­nė­to­ja. Jos sū­nus Kęs­tu­tis mo­ka dirbti įvai­riau­sius me­džio, ap­dai­los ir mū­ro dar­bus. Duk­ra Da­nu­tė, pa­su­ku­si pro­fe­sio­na­lu­mo ke­liu, dai­lės pa­slap­čių mo­ko jau­nuo­sius šau­kė­niš­kius. Z. Ei­nin­gie­nės ma­ma bu­vo pui­ki au­dė­ja.Taip ir tę­sia­si iš kar­tos į kar­tą ama­ti­nin­kų ir kū­rė­jų di­nas­ti­ja.
Zo­sė Ei­nin­gie­nė, gi­mu­si Svi­lės kai­me ne­to­li Šau­kė­nų, ati­te­kė­jo į ne­to­lie­se esan­čius Spau­džius, vy­ro Juo­zo tė­viš­kę. Su sa­vuo­ju...

Po varžybų įlūžo automobilis (1)

Teisėtvarka
2015 m. vasario 24 d.
Pra­neš­ta ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams. Šie pa­si­tel­kė ko­le­gas iš Šiau­lių. Spe­cia­li tech­ni­ka ir na­rai iš­trau­kė au­to­mo­bi­lį iš van­dens.
Šeš­ta­die­nį ant tven­ki­nio le­do bu­vo or­ga­ni­zuo­tos au­to­mo­bi­lių var­žy­bos. Var­žy­bas or­ga­ni­za­vo Kel­mės au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bas, ku­rio pre­zi­den­tas To­mas Sa­vic­kas.
Kaip in­for­ma­vo Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, au­to­mo­bi­lis įlū­žo po var­žy­bų. Kas jį vai­ra­vo, neaiš­ku.
„Šiau­lių kraš­to“ inf. SKEN­DUO­LIS: Au­to­mo­bi­lį „Au­di“ iš le­do...

Svies­ta­mu­šė ir "lio­ka­jus" iš Pa­dumb­lu­pio dva­ro (1)

Krašto žinios
2015 m. vasario 24 d.
Ne­se­niai Šau­kė­nų mu­zie­jus (Kelmės r.) ga­vo do­va­nų du re­tus eks­po­na­tus. Juos pa­do­va­no­jo Pa­dumb­lu­pio dva­re gy­ve­nan­ti Ge­nė Zy­kie­nė. Įdo­mią, neįp­ras­tą svies­ta­mu­šę ir "lio­ka­ju­mi" va­di­na­mą me­di­nį įren­gi­nį, pa­de­dan­tį nu­siau­ti au­li­nius ba­tus, mo­te­ris ra­do tarp ki­tų iš dva­ro lai­kų li­ku­sių sen­daik­čių.Šau­kė­nų mu­zie­jaus va­do­vė Ele­na Bur­du­lie­nė džiau­gia­si nau­jais, kiek neįp­ras­tais ek­so­po­na­tais. Svies­ta­mu­šė iki šiol nie­kur ne­ma­ty­ta. At­ro­do la­bai se­na. Ji pri­me­na dė­žę, o jo­je –...

Rosinų giminės palikuonė liko Šaukėnuose

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
24 me­tų Šau­kė­nų pa­što vir­ši­nin­kė Eg­lė Šim­kie­nė – kal­bi­nin­ko Al­ber­to Ro­si­no, ki­lu­sio iš Šau­kė­nų, gi­mi­nės pa­li­kuo­nė. Eg­lės mo­čiu­tė – kal­bi­nin­ko se­suo.Ši­la­lės ra­jo­ne, Bi­jo­tuo­se, gi­mu­si ir iki še­še­rių me­tų au­gu­si Eg­lė sa­ko, tė­vams per­si­kė­lus į Šau­kė­nus, ku­rį lai­ką il­gė­jo­si sa­vo vai­kys­tės vie­tų. Ta­čiau vė­liau ap­si­pra­to ir pa­ti, su­kū­ru­si šei­mą, nu­spren­dė lik­ti tė­vų ir se­ne­lių kraš­te.Jau­nai mo­te­riai la­bai svar­bu, kad čia pat gy­ve­na tė­vai, se­ne­liai ir ki­ti ar­ti­mi žmo­nės. Ir vai­kams, jos įsi­ti­ki­ni­mu, aug­ti ma­ža­me...

Kelmiškiai iš pretendentų į merus sužinojo tai, ką žino ir patys (8)

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Kra­žių se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Ma­ri­jus Če­ka­vi­čius sa­vo ini­cia­ty­va su­kvie­tė kan­di­da­tus į ra­jo­no me­rus su­si­tik­ti su Kel­mės gy­ven­to­jais. Su­si­ti­ki­mas pra­dė­tas Lie­tu­vos him­nu. Kai­rė­je kul­tū­ros cent­ro fo­jė pu­sė­je bu­vo pa­sta­ty­tos Lie­tu­vos ir Že­mai­ti­jos vė­lia­vos.Kan­di­da­tams į ra­jo­no me­rus pa­teik­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas: „Kaip įgy­ven­din­si­te pa­ža­dus rin­kė­jams?“ Ta­čiau konk­re­čiai ir aiš­kiai į šį klau­si­mą nė vie­nas kan­di­da­tas neat­sa­kė.Į vie­nin­te­lį ren­gi­nio...

Šaukėnuose – trijų kūrėjų paroda

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Dai­va Gla­zaus­kie­nė pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja žie­mos pei­za­žų nuo­trau­kas, Kris­ti­na Šium­be­re­vi­čie­nė – mi­nia­tiū­ri­nės teks­ti­lės pa­vyz­džius, Da­lia Rim­ku­vie­nė – įvai­rius kar­pi­nius.
Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė So­fi­ja Bla­žie­nė sa­kė, jog atei­ty­je nu­ma­to­mas pa­ro­dų, ku­rio­se at­si­spin­dės vi­sų me­tų lai­kų ak­cen­tai, cik­las.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiukšlynas ir tualetas prieš daugiabučių langus

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Ra­sei­nių gat­vės gy­ven­to­ja. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog prieš dau­gia­bu­čių lan­gus sto­vi bu­vęs par­duo­tu­vės pa­sta­tas. So­vie­ti­niais lai­kais čia bu­vo įsi­kū­ru­si dar­žo­vių, vė­liau au­to­mo­bi­lių de­ta­lių, dar vė­liau – se­nų bal­dų ir dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė.
Da­bar pa­sta­tas li­ko tuš­čias. Par­duo­tu­vė iš­si­kė­lė. Kam pri­klau­so pa­sta­tas, gy­ven­to­jai ne­ži­no.
Tik pli­ka aki­mi ma­to­si, kad pa­sta­tas griū­va. O jo kie­me pra­ša­lai­čiai pa­si­da­rė šiukš­ly­ną ir tua­le­tą. Po laip­tais mė­to­si po­pie­riai ir...

Šaukėniškiai Valstybės atkūrimo dieną minėjo kitaip

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Go­tau­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog šau­kė­niš­kiai Va­sa­rio 16-ąją kvies­ti rink­tis prie Juod­lės eže­ro.
Kiek­vie­nam atė­ju­sia­jam bu­vo įseg­ta po ženk­le­lį su tris­pal­ve juos­te­le ir Šau­kė­nų mies­te­lio her­bu. Už­kur­tas lau­žas. Vi­rė gar­di sriu­ba. Bu­vo vai­ši­na­ma­si karš­ta ar­ba­ta, ku­ge­liu, kas­ti­niu su bul­vė­mis. No­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­si­vaikš­čio­ti pa­žin­ti­niu ta­ku. Ma­žie­ji džiau­gė­si tvir­tu le­du. Ra­te­lius šo­ko, žai­di­mus žai­dė ir jau­ni, ir vy­res­ni žmo­nės...

„Skambėk, skambėk, daina“

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus pa­dė­ka įteik­ta bu­vu­siam Už­ven­čio se­niū­nui Zo­niui Vir­ba­lui, už iš­skir­ti­nį dė­me­sį kul­tū­rai, da­ly­va­vi­mą me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vuo­se.
Skam­bė­jo dai­nos, vie­na už ki­tą gra­žes­nės – nuo liau­dies su­tar­ti­nių iki po­pu­lia­rių­jų šiuo­lai­ki­nių. Ko­lek­ty­vai ori­gi­na­liai at­li­ko kū­ri­nius.
Šven­tė­je da­ly­va­vo Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­nis ter­ce­tas „Ani­ma“ (va­do­vas Ai­das Ka­lin­či­kas), Kra­žių kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis kvar­te­tas (va­do­vė Jur­gi­ta...

Žvejai pagavo tris kilogramus žuvų

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Nuo anks­taus ry­to, pra­grę­žę Kra­žan­tės le­de eke­tes, lai­mę ban­dė 15 žve­jų. Jų bend­ras lai­mi­kis – trys ki­log­ra­mai žu­vies.
Šven­tė­je ne­trū­ko links­mų už­duo­čių, rung­čių. Skam­bė­jo mu­zi­ka ir dai­nos, šil­dė lau­žas. Per­si­ren­gė­liai, nė Už­ga­vė­nių ne­lauk­da­mi, žie­mą iš kie­mo va­rė.
Šven­tę su­ren­gė Kel­mės mies­to se­niū­ni­ja, tal­ki­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Varė žiemą iš kiemo

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus et­no­lo­gė Li­na Užo­mec­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog per Už­ga­vė­nes se­no­vės lie­tu­viai lai­ky­da­vo­si įvai­rių pa­pro­čių, bur­tų, pa­na­šiai, kaip ir per Kū­čias.
Per žie­mą lie­tu­viai val­gy­da­vo rie­bią kiau­lie­ną, kiau­lės gal­vą, tad Už­ga­vė­nėms po to­kio gau­saus val­gy­mo lik­da­vo tik šiu­pi­nys su kiau­lės uo­de­ga. Kas pir­ma­sis šiu­pi­ny­je uo­de­gą ras­da­vo, tas grei­čiau­siai tais me­tais ir iš­te­kės ar­ba ves. Vie­nas ki­tam per Už­ga­vė­nes lin­kė­da­vo ge­ro der­liaus, vy­ro ar­ba žmo­nos...

SU MEILE PER GYVENIMĄ

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Ren­gi­nį pra­dė­ju­si Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ri­ta Gri­šie­nė pa­si­džiau­gė, kad šv. Va­len­ti­no, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ir Už­ga­vė­nių, šven­čių iš­va­ka­rė­se bus kal­ba­ma apie mei­lę pla­čią­ja pra­sme – apie mei­lę gy­ve­ni­mui, žmo­gui, tė­vy­nei ir jos tra­di­ci­joms.
Po­pie­tę ve­dė Kel­mės ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Vie­ver­sys“ pre­zi­den­tas Vik­to­ras Gul­bi­nas ir li­te­ra­tū­ro­lo­gė Kris­ti­na Ba­čiu­lie­nė. Dia­lo­go for­ma, at­sa­ky­da­mi vie­nas ki­tam į klau­si­mus dai­no­mis ir po­smais, jie...

MEILĖS ANGELAI

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Po­pie­tės me­tu bu­vo ren­ka­ma šau­niau­sia po­ra. Ren­gi­nį ve­dė ket­vir­tos kla­sės mo­ki­niai Auš­ra Ule­vi­čiū­tė ir To­mas Stul­pi­nas. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­nas Val­das Iva­naus­kas. Kad ne­bū­tų sun­ku iš­rink­ti šau­niau­sią po­rą, ren­gi­nio ve­dė­jai pa­kvie­tė mo­kyk­los di­rek­to­rių An­ta­ną Ba­nį, se­niū­ną V.Iva­naus­ką, bib­lio­te­ki­nin­kę Ire­ną Gri­ga­lai­tie­nę ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rę Ire­ną Sa­ba­liaus­kie­nę užim­ti ko­mi­si­jos na­rių vie­tas.
Po­pie­tę pra­dė­jo prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės mer­gai­tės šo­kiu pa­gal...

Lietuva- pajūrio gintarai...

Krašto žinios
2015 m. vasario 21 d.
Ak­ci­jos me­tu Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Pag­ry­žu­vio kul­tū­ros na­mų sky­riaus lan­guo­se su­plaz­dė­jo di­de­lė Lie­tu­vos vė­lia­va iš gel­to­nų, ža­lių ir rau­do­nų dru­ge­lių. Dru­ge­lis pa­si­rink­tas kaip lais­vės ir ju­dė­ji­mo sim­bo­lis, ku­ris vi­siems per­duos svei­ki­ni­mą šios svar­bios vals­ty­bi­nės šven­tės pro­ga.
Vi­si ak­ci­jos da­ly­viai šven­ti­nė­se nuo­trau­ko­se pa­ma­tys sa­ve, su­ma­ke­tuo­tas at­vi­ru­kas su svei­ki­ni­mu, ku­rį Pag­ry­žu­vio bend­ruo­me­nė iš­siun­ti­nė­jo sa­vo ar­ti­mie­siems, drau­gams, pa­žįs­ta­miems...

Dienos populiariausi

Gaisrus gesindavo moksleiviai ir jaunimas

2015 m. kovo 5 d.
lankomiausias

Už nišą kolumbariume 450 eurų

2015 m. kovo 5 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tį dvi­ra­čių spor­tą gar­sins nau­ja, Klai­pė­do­je su­si­kū­ru­si ko­man­da – „Va­sa­rė...

Keturi kampai

Bri­duo­se (Šiau­lių raj.) bū­rys en­tu­zias­tų Kul­tū­ros cent­re su­si­rin­ko pa­si­mo­ky­ti iš me­die­nos pa­da­ry­ti ką nors gra­žaus. Jų...

Centas prie cento

Lie­tu­vių var­to­to­jų įpro­čiai ne­si­ski­ria nuo pa­sau­li­nio kon­teks­to – jie vis daž­niau per­ka in­ter­ne­tu, yra im­lūs...

Atolankos

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vo, Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rio...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pir­mą­ją pa­va­sa­rio die­ną Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los kū­rė­jas ir il­ga­me­tis di­rek­to­rius Alek­sand­ras Jo­nai­tis švęs...

Mi­tas, jog kai­me gy­ve­ni­mas yra skur­des­nis ir ne toks pa­to­gus kaip mies­te, šian­dien sklai­do­si kaip dū­mas. Jau­nos...

„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Si­mo­na Si­mo­na­vi­čė skai­tė pa­skai­tą ir kvie­tė dis­ku­tuo­ti te­ma „Šiuo­lai­ki­niai mei­lės...

Da­bar jos la­ga­mi­nas stab­te­lė­jo Šiau­liuo­se. Bi­ru­tė So­dei­kai­tė yra šiuo me­tu sta­to­mo Šiau­lių dra­mos teat­ro...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

De­vyn­me­tė Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los pia­nis­tė Ja­ni­na Bar­tu­ly­tė Ser­bi­jo­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...