(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Kelmėje

Konkursai

Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Gamink ir Balsuok
Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Septynios šeimos Kalėdas sutiks naujame būste

2014 m. gruodžio 20 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį sta­ty­bi­nin­kai Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams įtei­kė sim­bo­li­nį rak­tą nuo pa­tal­pų, ku­rio­se įreng­ti sep­ty­ni so­cia­li­niai būs­tai ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms.Erd­vūs ko­ri­do­riai, vo­nios ir tua­le­to kam­ba­riai, ši­lu­mos maz­gas, lei­sian­tis in­di­vi­dua­liai spręs­ti, kiek šil­dy­tis pa­tal­pas, mo­der­niai įreng­ti kam­ba­riai. Juo­se ap­si­gy­vens sep­ty­nios šei­mos. So­cia­li­niai būs­tai įreng­ti bu­vu­sios Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro val­gyk­los pa­tal­po­se, įgy­ven­di­nus...

Kūrėja padovanojo meilę

2014 m. gruodžio 20 d.
Ry­toj Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je ren­gia­mos kel­miš­kės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Jad­vy­gos Gaup­šie­nės kny­gos „MEILĖS METAI ar­ba 365 (6) mei­lės die­nos" su­tik­tu­vės. So­li­dus be­veik 400 pus­la­pių ei­lė­raš­čių rin­ki­nys – tai ket­vir­to­ji li­te­ra­tės kny­ga. Jo­je kiek­vie­nas žmo­gus ras su mei­le pa­ra­šy­tą sa­vo gim­ta­die­nio ei­lė­raš­tį.
Jad­vy­gą Gaup­šie­nę ga­lė­tu­me pa­va­din­ti pub­li­kos žmo­gu­mi. Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­ti mo­te­ris ku­ruo­ja kul­tū­rą. Dau­gy­bė ren­gi­nių. Daug vie­šu­mos. Bet po­nia Jad­vy­ga...

Kaimo mokykla Z kartą moko būti žmonėmis

2014 m. gruodžio 20 d.
Bū­ti žmo­gu­mi. Gerb­ti mo­ky­to­ją, tė­vus, bend­raam­žius. To­kią ži­nią sa­vo mo­ki­niams, Z kar­tai, vir­tua­liai bend­rau­jan­tiems in­di­vi­dua­lis­tams, kas­dien siun­čia ra­jo­no pa­kraš­čio Vid­so­džio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir jos va­do­vai.Treč­da­lis pe­da­go­gų pa­tys bai­gė Vid­so­džio mo­kyk­lą. Prik­lau­so šio kai­mo bend­ruo­me­nei. Išug­dė Y kar­tą – šian­die­ni­nių mo­ki­nių tė­vus. Mo­ky­to­jų mi­si­ja – pa­dė­ti su­si­kal­bė­ti dviem skir­tin­goms kar­toms. Ir pa­tiems ro­dy­ti žmo­giš­ku­mo, ne­sa­va­nau­diš­ko...

Kas kalama per Kalėdas?

2014 m. gruodžio 20 d.
Kas ka­la­ma per Ka­lė­das?„Kel­mės kraš­to“ re­dak­ci­nės ko­le­gi­jos na­rys
Ka­lė­dos žy­mi Sau­lės su­grį­ži­mą į mū­sų pa­sau­lį, kai die­nų trum­pė­ji­mą pa­kei­čia il­gai lauk­tas švie­sė­ji­mas.
Kaip ir prieš dau­ge­lį tūks­tan­čių me­tų, mū­sų iš­gy­ve­ni­mas Že­mė­je te­be­lie­ka pri­klau­so­mas nuo me­tų lai­kų kai­tos, Sau­lės ir jos nuo­la­ti­nio su­grį­ži­mo pas mus. Pa­gal Sau­lės ke­lio­nę pra­de­da­mi skai­čiuo­ti Nau­ji me­tai, mai­tin­to­jė­lė Že­me­lė ir­gi il­si­si ir bran­di­na sa­vo vai­sius mums kar­tu su Sau­le­le.
Žmo­gaus gy­ve­ni­mo...

Bendruomenės vakarojo Pakražantyje (1)

2014 m. gruodžio 20 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį į tra­di­ci­nę šven­tę pa­va­ka­ro­ti, pa­si­links­min­ti, pail­sė­ti po dar­bų su­si­rin­ko ra­jo­no bend­ruo­me­nės, ku­rių pri­skai­čiuo­ja­ma ar­ti ke­tu­rių de­šim­čių.Šį­syk šven­tę bu­vo pa­ti­kė­ta su­reng­ti Gri­nių kai­mo bend­ruo­me­nei, ki­tą­met ren­gi­nys vyks Pet­ra­liš­kė­je. Tai paaiš­kė­jo po bur­tų trau­ki­mo.
Kel­mės ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma apie ke­tu­rias­de­šimt bend­ruo­me­nių.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį di­džio­ji dau­gu­ma bend­ruo­me­nių at­sto­vų rin­ko­si į Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­rą, ku­ria­me vy­ko...

Adventinė popietė

2014 m. gruodžio 20 d.
Ad­ven­ti­nė po­pie­tėĮ tra­di­ci­nę ad­ven­ti­nę po­pie­tę Ko­lai­niuo­se su­si­rin­ko vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­me­nė.
Ad­ven­ti­nę pa­sa­ką se­kė mo­ky­to­jai Z. And­ri­jaus­kie­nė ir M. Kaz­laus­kas. Vai­kai mi­nė mįs­les, žai­dė žai­di­mus, dai­na­vo. Ket­vir­to­kai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos E. Kaz­laus­kie­nės, šo­ko liau­dies šo­kius.
Dra­mos bū­re­lio ar­tis­tai pa­ro­dė vai­di­ni­mą „Ka­lė­dų nak­tis“. Jiems pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo mo­ky­to­jos O. Ku­li­čaus­kie­nė ir E. Ang­lic­kie­nė. Mū­sų di­de­lę šei­mą pa­lai­mi­no Už­ven­čio...

Tautodailininkė mokė pasidaryti papuošimus eglutei iš šiaudelių

2014 m. gruodžio 20 d.
Gruo­džio 4-5 die­no­mis Kel­mės dva­ro rū­siuo­se šur­mu­lia­vo Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos 4c ir 3c kla­sės moks­lei­viai su mo­ky­to­jo­mis Lai­ma An­ta­nai­tie­ne ir Li­na Ar­mo­nie­ne, su­si­rin­kę į Kel­mės kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mą tra­di­ci­nę edu­ka­ci­nę pro­gra­mė­lę „Ka­lė­dų belaukiant”.
Tau­to­dai­li­nin­kė Kor­ne­li­ja Lo­pe­tie­nė moks­lei­vius mo­kė, kaip pa­si­da­ry­ti ka­lė­di­nį pa­puo­ši­mą eg­lu­tei iš šiau­de­lių, pa­pa­sa­ko­jo apie se­ną­sias liau­dies tra­di­ci­jas.
Dar­bas at­sa­kin­gas...

„Be Kūčių nekišk nagučių“

2014 m. gruodžio 20 d.
Tre­čia­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta ran­kų dar­bo ka­lė­di­nių do­va­nė­lių pa­ro­da „Be Kū­čių ne­kišk na­gu­čių“.
Pa­ro­do­je – dau­gy­bė iš vil­nos nu­vel­tų dir­bi­nių: ša­li­kų, mui­liu­kų, rie­ši­nių, ser­ve­tė­lių, se­gių, vel­ti­nių, lie­me­nių, ran­ki­nių, kve­pian­čių do­va­nų mai­še­lių ir pa­na­šiai.
Vil­nos vė­li­mo pa­slap­čių nuo spa­lio mo­kiu­si dai­lės pe­da­go­gė, et­no­lo­gė Li­na Užo­mec­kie­nė per pa­ro­dos ati­da­ry­mą džiau­gė­si mo­te­rų kant­ry­be, kruopš­tu­mu, kū­ry­bin­gu­mu, dai­liais dar­bais, pui­kiai tin­kan­čiais do­va­no­ti ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga...

„Šiltomis rankelėmis arčiau Kalėdų“

2014 m. gruodžio 20 d.
“ Šil­to­mis ran­ke­lė­mis ar­čiau Kalėdų”. Šiuos dar­bus puo­šia ka­lė­di­nės de­ko­ra­ci­jos – iš siū­lų pa­da­ry­ta ke­pu­rė ir paukš­čiai. Dang­te­liai nuo stik­lai­nių, iš­gra­žin­ti de­ku­pa­žo tech­ni­ka, ta­po pa­puo­ši­mais. Ne­pa­mirš­ti ir pa­tal­pų lan­gai, ant ku­rių nu­si­lei­do an­ge­lai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos žiniosDaugiau

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Vi­sa, kas ge­riau­sia, iš pa­sau­lio su­si­rin­ku­si Ame­ri­ka ne­tu­ri to, ką tu­ri Lie­tu­va, – pri­gim­ti­nės pa­sau­lė­žiū­ros...

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Ar­tė­jant svar­biau­sioms me­tų šven­tėms vis ban­do­me įžvelg­ti, ko­kie bus ki­ti me­tai. 2015 me­tų ko­vą su­lauk­si­me...


Spar­čiai po­pu­lia­rė­jant svei­kai mi­ty­bai, en­tu­zias­tin­gai tuo be­si­do­min­tys gy­ven­to­jai ren­ka­si į...

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ty­mą, ku­riuo li­tas yra fik­suo­tu kur­su su­sie­tas su eu­ru...Žmogelis buvo taupus. Ir taupyti iš ko turėjo. Turėjo ir kam. Į panas ėjo trys dukros. Reikės visoms pasogos, buto, gal...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Lankėsi svečiai iš Italijos

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ši Ita­li­jos sa­vi­val­dy­bė tu­ri il­ga­lai­kių ry­šių su Vil­niaus Val­do­vų rū­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, nuo­lat da­ly­vau­ja kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­liuo­se.
Sve­čiai Kel­mės ra­jo­ne do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis bend­ra­dar­biau­ti kul­tū­ros, tu­riz­mo, švie­ti­mo, vers­lo ir ki­to­se sri­ty­se. De­le­ga­ci­jos na­rius priė­mė ra­jo­no va­do­vai bei Sei­mo na­rė Al­ma Mon­kaus­kai­tė.
Vi­zi­to me­tu sve­čiai lan­kė­si Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­re ir Kra­žių ko­le­gi­jo­je, ku­riuo­se ap­ta­rė ga­li­mą Ita­li­jos...

Vaikai kūrė atvirukus vienišiems ir seniems žmonėms

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės at­si­lie­pė į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pra­šy­mą taip pra­skaid­rin­ti, pra­džiu­gin­ti vie­ni­šų žmo­nių gy­ve­ni­mą. Vie­nat­vė, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, la­bai at­si­lie­pia psi­chi­nei svei­ka­tai.
L. Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog Vals­ty­bi­nis psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras jau ke­le­rius me­tus kvie­čia mo­ki­nius pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos „Ka­lė­di­nis at­vi­ru­kas vie­ni­šam žmo­gui“. „Pa­ma­niau, jog ir ma­žie­ji...

Šaukėnuose giesmės ir dainos skambėjo devintą kartą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Šau­kė­nuo­se su­reng­tas de­vin­ta­sis vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Skris­ki, gies­me­le...“, ku­ria­me šie­met da­ly­va­vo dau­giau kaip 40 so­lis­tų, due­tų, an­samb­lių iš pen­kių sa­vi­val­dy­bių.
Šių me­tų vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Skris­ki, gies­me­le...“ da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, chor­ve­dys Al­gis...

Bendruomenė pirmą sykį papuošė eglę

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šeš­ta­die­nį Val­pai­niuo­se pir­mą sy­kį bend­ruo­me­nė su­kvie­tė į Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mo šven­tę. Su­reng­ta ir ad­ven­ti­nė po­pie­tė „Skri­do an­ge­lo dai­na, puoš­ta sva­jo­nėm“.Gy­ven­vie­tė­je eg­lė pa­puoš­ta vie­ti­nių žmo­nių ran­ko­mis ir iš­mo­ne. Pas­ta­ty­tas ir Snie­go Se­nis, nors žie­ma snie­go iki šiol gai­li, tik smar­kiais vė­jais, lie­tu­mi gąs­di­na.
Šeš­ta­die­nį, ne­pai­sant smar­kaus vė­jo, lie­taus, Val­pai­niuo­se vy­ra­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka.
Pir­mą kar­tą gy­ven­vie­tė­je įžieb­ta eg­lė, ku­riai pa­puo­ši­mus kū­rė pa­tys val­pai­niš­kiai...

Kunigo patirtis Anglijoje – lietuviai jaučiasi išvaryti (48)

Pirmas puslapis
2014 m. gruodžio 16 d.
Kelmės rajono Už­ven­čio pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Do­na­tas Kli­ma­šaus­kas be­veik tre­jus me­tus dir­bo vi­du­rio Ang­li­jos lie­tu­vių ka­pe­lio­nu. Lan­kė lie­tu­vius ka­lė­ji­muo­se.Gy­ven­da­mas Bir­min­ge­no mies­te dir­bo ir ang­lų ka­ta­li­kų pa­ra­pi­jos vi­ka­ru bei di­džiau­sios Eu­ro­po­je li­go­ni­nės ka­pe­lio­nu. Au­ko­ti mi­šių va­žiuo­da­vo net ir po 600 ki­lo­met­rų, o kar­tais tek­da­vo skris­ti lėk­tu­vu.Apei­gas at­lik­da­vo lie­tu­vių, ru­sų ir ang­lų kal­bo­mis. Su­ti­ko ir gy­ve­ni­mu be­si­džiau­gian­čių, ir...

Kelmė išbrido iš atsilikusių rajonų balos (6)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 13 d.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia, jog Kelmės rajonui savivaldybių indekse atiteko 34 vieta iš 53 šalies savivaldybių. Tai yra geriausias Kelmės rajono savivaldybės įvertinimas per visą laiką, kai skelbiamas savivaldybių indeksas.Iš šimto galimų balų, vertinant rajoną įvairiais aspektais, Kelmės savivaldybė surinko 48,4 balo ir, išsiveržusi iš paskutiniųjų vietų, įsitaisė maždaug per vidurį.
Šiomis dienomis paskelbtas savivaldybių indeksas, sudarytas remiantis 2013 metų duomenimis. Pagrindinis vertinimo kriterijus – kiek savivaldybėse yra užtikrinama...

Biurokratų nustatyta tvarka piktina žemdirbius (2)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 13 d.
Tradiciniame, kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį vykstančiame, žemdirbių susirinkime gruodžio 5 dieną daug dėmesio skirta darbų saugos, žemės pirkimo, naftos produktų, chemikalų vežimo ir kitiems aktualiems klausimams.
Žemdirbių susirinkimas gruodžio 5 dieną surengtas Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje.
Nors ūkininkų ir nebuvo labai gausu, klausimų aptarta nemažai, vyko ir aštrių diskusijų.
Kadangi tą pačią dieną Kaune vyko baigiamasis respublikinis „Metų ūkio“ renginys, kuriame dalyvavo ir Žemės ūkio bei kaimo plėtros skyriaus vedėjas Juozas...

Jaunųjų poezijos kūrėjų šventė

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 13 d.
Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje surengta tradicinė rajono mokinių poezijos šventė „Poezijos rudenėlis“. Ji buvo skirta poeto Jono Graičiūno atminimui ir šio poeto vardu pavadintos mūsų gimnazijos 75-mečiui, kurį minėsime ateinančių metų pavasarį.
Šventės vedėjai Gintarė Danauskaitė ir Donatas Šniaukšta susirinkusiems pristatė vertinimo komisiją, kurią sudarė „Bičiulio“ redaktorė, rašytoja Ona Jautakienė, Kelmės krašto kūrėjų klubo „Vieversys“ vadovas Viktoras Gulbinas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Daiva...

„Kel­mės kraš­tas“ pri­sta­to „Poe­zi­jos ru­de­nė­lio“ lau­rea­tes ir jų kū­ry­bą (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 13 d.
„Kelmės kraštas“ pristato „Poezijos rudenėlio“ laureates ir jų kūrybąGintarė KLIMAITYTĖ
J.Graičiūno gimnazijos mokinė
Aš lyg vilkas, vilkas juodu kailiu Ir mėlynomis akimis,
Vilkas, niekada neišvydęs aušros,
Niekada nesuradęs gaujos.
Aš lyg angelas, angelas be sparnų
Ir nešvaria siela,
Angelas, niekada neskridęs,
Niekada neišvydęs dangaus.
Aš lyg sniegas, sniegas baltas
Ir šaltas,
Sniegas niekada neištirpęs,
Niekada neiškritęs.
Aš lyg žmogus, žmogus be širdies
Ir be meilės,
Žmogus niekada...

Paskutiniai imtynininkų startai buvo sėkmingi

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 13 d.
Martinas Kleinas sporto pasaulyje garsus tuo, kad 1912 metų Stokholmo olimpinėse žaidynėse, pusfinalio kovoje, laimėjo ilgiausiai trukusią imtynių kovą per visą imtynių istoriją. Kadangi tuo metu imtynių taisyklėse laikas nebuvo ribojamas, kova truko 11 valandų ir 40 minučių. Po tokios pusfinalio kovos estas atsisakė kovoti finale dėl aukso medalio.
Šiame tradiciniame turnyre Kelmės imtynininkai dalyvavo antrus metus iš eilės. Geriausiai pasirodė lengviausias kelmiškis Domantas Gediminas, kuris svorio kategorijoje iki 26 kilogramų tapo nugalėtoju...

Menininkai ku­ria vien­kie­my­je

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 11 d.
Giriškiukų kaimas visai netoli Šaukėnų (Kelmės r.) gyvena labai įdomų gyvenimą. Lyg ir būtų kaimas, nes jame gyvena menininkai Zina ir Raimondas Leparskai, bet oficialiai – nebėra vietovės tokiu pavadinimu. Yra tik Giriškiai. Bet ramybė ir erdvė kūrybai, pasak šeimininkų, ta pati. Pavadinimas nieko nekeičia.„Mes – vienkiemio žmonės su savo sukurtomis stovylomis, senais daiktais ir visomis prasmėmis turtingo miško kaimynyste“, – šypsojosi vieninteliai Giriškiukų-Giriškių gyventojai.

Zinos ir Raimondo Leparskų sodyba tarytum pasislėpusi miškuose. Pro šalį per pušyną...

Sva­jo­nė – gau­ti eta­tą už mi­ni­mu­mą (4)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 11 d.
Valpainiuose (Kelmės r.) gyvenanti Kęstutė Butkienė dirba tik trečdaliu etato. Kasdien važinėja į darbą ir sugaišta daugiau kaip pusę dienos. Tačiau džiaugiasi turėdama bent tokį darbą, nes išeina iš namų ir uždirba kelis šimtus litų. Turėti visą etatą su minimaliu darbo užmokesčiu – moters svajonė. Apie tai svajoja daugelis dirbti norinčių kaimo žmonių, nes dirba ketvirčiu, trečdaliu ar puse etato.Kęstutė dirba Pakražančio pašto viršininke. Turi trečdalį etato. Kasdien privalo dirbti po pustrečios valandos – nuo dešimtos iki pusės pirmos.
Į darbą važinėja autobusu. Iš Valpainių į...

Kelmiškiai šventinei eglei negailėjo komplimentų (3)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 9 d.
Prie eglutės susirinko kaip niekad daug žmonių: ir vaikų, ir suaugusiųjų. Skambėjo nuotaikingos dainos. Surengta „Maltiečių sriubos“ akcija. Visą pavakarę Kelmėje tvyrojo šventiška, Kalėdų laukimo nuotaika. Kelmiškiai neskubėjo skirstytis, ilgai būriavosi prie originalios, švytinčios eglės, negailėjo komplimentų nei Kalėdų medžiui, nei jos sumanytojams bei kūrėjams.
Naujosios eglės idėjos autorius – Kelmės kultūros centro dailininkas Andrius Seselskas. Jis sukūrė ir eglės karkasą bei Prakartėlės figūras. Idėją įgyvendinti padėjo Suaugusiųjų mokymo centro metodininkė Asta Trijonienė, ji...

Grįžo su medaliais

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Latvijoje vykusiame tarptautiniame karatė turnyre „Baltic Funakoshi Cup“ rajono karatistai pelnė keliolika medalių.Turnyre, be latvių, varžėsi ir baltarusiai bei Lietuvos atstovai iš 16-os klubų. Sportininkai kovojo 12-oje kata rungčių ir 21-oje kumitė (kovos) kategorijų rungtyje. Sportininkai varžėsi grupėse pagal amžių ir pagal svorio kategorijas.
Kumitė rungtyje savo jėgas išbandė ir Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centro mokiniai bei klubo „Kentauras“ sportininkai.
10-11 metų amžiaus grupėje Aimis Ginkevičius (svorio kategorija iki 40...

Pasotinę tėvų meilės alkį

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
„Aš buvau alkanas, tu mane pamaitinai. Aš buvau nuogas – tu mane aprengei. Aš buvau benamis, tu mane priglaudei.“ Šie pagryžuviškių Bagūnų augintinės žodžiai buvo pacituoti prieškalėdiniame Gerumo renginyje svetimus vaikus auginančioms ir globojančioms šeimoms bei šeimynoms.Šventė globotojams rajone rengta pirmą kartą. Jos sumanytoja Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė, globėja Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė, pati savaitgaliais ir švenčių dienomis į savo namus priimanti Vaikų globos namų auklėtinius.Rajone be tėvų globos yra...

Šaukėnuose yra problemų, bet yra ir kuo džiaugtis

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Į susitikimą su rajono tarybos nariais Šaukėnuose susirinko nedidelis būrelis žmonių. Tačiau aptarta ne viena problema, pasidžiaugta gražiais nuveiktais darbais.Vieni iš didžiausių seniūnijos rūpesčių – žvyrkelių būklė.
Vienu iš didžiausių seniūnijos rūpesčių Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys įvardijo žvyrkelių būklę.
Oficialiai priskaičiuojami apie 136 kilometrai kelių su žvyruota kelių danga. Seniūnija pagal išgales kelius prižiūri: lygina, valo. Tačiau, seniūno įsitikinimu, kelių infrastruktūrai gerinti reikia nepalyginamai daugiau investicijų.
Įvairių kelelių seniūnijoje – daugiau kaip 300 kilometrų...

Gimnazijoje organizuota „Atvirų IT pamokų diena“

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Mokytoja Agnė Makauskienė, vyresnioji mokytoja Ilona Sventickienė bei mokytojai metodininkai Ilijana Petrauskienė bei Algirdas Barančiukas tą dieną į savo pamokas kvietė atvykti kitų rajono mokyklų IT specialistus, gimnazijos administracijos atstovus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingus specialistus.
Po pamokų vyko diskusija, kurioje dalyvavo pamokas stebėję Tytuvėnų gimnazijos IT mokytojai R. Šimkuvienė bei A. Venckūnas, gimnazijos direktorius R. Bielskis, Švietimo, kultūros ir sporto...

Susirinko policijos rėmėjai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Dalyvaujant policijos rėmėjams šiemet buvo atskleistos 3 nusikalstamos veikos, išaiškinti 159 administracinės teisės pažeidėjai, iš jų 25 už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Per šiuos metus policijos rėmėjai dirbo 915 valandų, daugiausia visoje Telšių apskrityje. Policijos rėmėjai talkino jauniesiems policijos rėmėjams, sudarydami sąlygas išvykti į jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydį, kitus renginius. Už aktyvią veiklą buvo paskatinti 6 policijos rėmėjai.
Šiemet policijos rėmėjų gretas papildė 11 naujų narių, dėl įvairių priežasčių iš sąrašų išbraukta 14.
Policijos komisariato...

Kūdikį pražudžiusi motina bus priverstinai gydoma (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Beveik metus truko tyrimas dėl kūdikio nužudymo Kelmės rajone Kušleikių kaime, kur šalia sodybos, dirvoje, buvo rastas bulvių lupenomis užpiltas ką tik gimusios mergaitės kūnelis. Tirta neįgalios kūdikio motinos psichinė būklė. Pagaliau sulaukta atomazgos. Motina bus priverstinai gydoma, nes savo vaiką pražudė sirgdama paranoidine šizofrenija ir negalėdama suvokti savo veiksmų.Sausio 9 -osios rytą, apie dešimtą valandą, eidamas per lauką Kelmės rajono Kušleikių kaimo gyventojas pamatė kraupų radinį. Netoli kaimynų sodybos, dirvoje, tarp vagų, šiek tiek pridengtas bulvių lupenomis gulėjo...

Vaikai rinko rudenį

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Vaikai rinko ir parsinešė darbams paskutinius ryškiaspalvius lapus. Renkant lapus centro organizatorė Eurika Drungilienė moksleiviams pasiūlė suskaičiuoti parke augančias medžių rūšis. Vaikai susiskirstė į mergaičių ir berniukų grupes. Pasirodė, kad užduotis – įdomi ir linksma užduotis, nes ne visus medžius vaikai pažįsta.
Virė diskusijos, ginčai prie medžių, kuriuos sunku buvo atpažinti. Užduotį sunkino ir tai, kad prie kai kurių medžių jau nebuvo nukritusių lapų.
Atlikus užduotį, paaiškėjo, jog parke auga ąžuolai, klevai, kaštonai, drebulės, eglės, tujos...

Jubiliejus minintys Kelmės tautodailininkai pagerbti Šiauliuose

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Praėjusį sekmadienį Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių sąjungos organizuotoje šventėje „Advento vainikas“ pagerbtos keturios dešimtys Šiaulių apskrities tautodailininkų, mininčių įvairius jubiliejus, surengta jų darbų paroda.Tarp pagerbtųjų – ir kelmiškiai: tekstilininkė Jolanta Gečienė bei akmentašys Valdas Bandza.
„Advento vainiko“ šventėje Šiauliuose, Povilo Višinskio bibliotekoje surengta ir jubiliejus mininčių Šiaulių apskrities tautodailininkų darbų paroda.
Kelmiškis akmentašys, meno kūrėjas Valdas Bandza parodoje eksponavo nedideles akmens skulptūrėles: muzikantą, žmogų su...

Pamatinė korupcijos priežastis – žmogaus savanaudiškumas (5)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Tarptautinės Antikorupcijos dienos išvakarėse Kelmės savivaldybėje surengta diskusija apie korupcijos ištakas, įtaką, korupciją pasaulyje ir Lietuvoje.Korupcijos apraiškų – daug ir įvairių. Deja, mūsų šalyje išaiškinama vos pora procentų korupcinių nusikaltimų. Pamatinė korupcijos priežastis – žmogaus savanaudiškumas.
Tarptautinė antikorupcijos diena paskelbta Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) iniciatyva, minima kasmet, gruodžio 9-ą dieną.
Šios dienos išvakarėse Kelmės savivaldybėje surengta diskusija, kurioje dalyvavo rajono vyresniųjų klasių moksleiviai.
Apie...

Kelmiškiai lyderiauja atnaujindami daugiabučius

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 6 d.
Kelmės rajono savivaldybė pelnė Aplinkos ministerijos padėką už daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimą. Savivaldybė laikoma daugiabučių atnaujinimo lydere Šiaulių regione.Praėjusį antradienį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vyko metinis visų šalies savivaldybių merų susitikimas. Jame aptarta renovacijos eiga Lietuvoje. Vyko diskusija apie svarbiausias renovacijos procese iškylančias problemas ir sprendimo būdus, apie gerosios praktikos pavyzdžius ir renovacijos poveikį Lietuvos ekonomikai.
Apdovanojimų ceremonijos metu įteikta...

Dienos populiariausi

Kūrėja padovanojo meilę

2014 m. gruodžio 20 d.
lankomiausias

Sveikinimas (1)

2014 m. gruodžio 20 d.
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

Aš­tuo­nio­lik­me­tė te­ni­si­nin­kė Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė spor­tuodama ap­lan­kė ko­ne pu­sę pa­sau­lio. Šiuos me­tus bai­gia bū­da­ma...

Keturi kampai

Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri...

Atolankos

Jų pa­var­dė Kur­šė­nuo­se ga­li bū­ti si­no­ni­mu žo­džiui „teat­ras“. Re­ži­sie­riai Leon­ti­na ir Pet­ras Vals­kiai be­veik tris...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Tuo­jau po šven­tų Ka­lė­dų sueis me­tai, kai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nu pa­skir­tas ku­ni­gas To­mas Rei­nys...

Ry­toj Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je ren­gia­mos kel­miš­kės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Jad­vy­gos Gaup­šie­nės kny­gos „MEILĖS METAI ar­ba...

Nerijus Juška susitikime su šiauliečiais teatrališkai ir šmaikščiai pasakojo apie baleto pasaulio užkulisius. „Būti Narcizu – scenos žmonių...

Žemaitis iš Plungės rajono Gvidas Laukaitis Šiauliuose gyvena nuo rugsėjo vidurio. Jį čia atvedė darbas. Kartu su kolege jis važinėja...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai